Redaktor Piotr Kołodyński                                                                                                                                                                    W-wa 01.10.2007 r.

Skr. 904, 00-950 W-wa 1

Tel. 0 608 174 362

wolnyswiat@op.pl

wolnyswiat@wolnyswiat.pl

( www.wolnyswiat.pl )

 

                                                        

                                                     KOMITET NOBLOWSKI W NORWEGII/

Komitet Inicjujący Nominację Redakcji tygodnika „Fakty i Mity” do Pokojowej Nagrody Nobla 2008

 

                                                                        LIST POPIERAJĄCY

 

Sz. P.

Niniejszym mamy zaszczyt zwrócić się do Państwa przedstawiając wybitne, zasłużone, odważne postacie, dać pod ocenę kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla, stanowiące Redakcję światłego, niezależnego, znakomitego polskiego tygodnika „Fakty i Mity” – to nasi Bohaterowie Narodowi, którzy wbrew przeciwnościom (...) uświadamiają nasze społeczeństwo m.in. obnażając katolicką organizację religijną, rządzących.

A robią to niezmordowanie od 7 lat dla dobra społeczeństwa, kraju - ogółu - mimo b. wielu przeszkód, wbrew niemal wszystkim i wszystkiemu: m.in. tygodnik „FiM” wyrzucono na kilka miesięcy z ogólnopolskiego kolportażu firmy państwowej; Redakcja jest nękana pozwami sądowymi, karami pieniężnymi; mimo totalnego ignorowania przez media – zamilczania, a nawet odmowy umieszczenia informacji o istnieniu tego niezależnego, rzetelnego, uświadamiającego pisma (jego Redaktor Naczelny jest w dodatku na tyle etyczny iż praktycznie nie zamieszcza w nim reklam); i z tego powodów kłopotów finansowych; mimo opanowania niemal wszystkich struktur i szczebli naszego państwa i niemal każdego przejawu życia przez skrajnie egoistyczną, pasożytniczą - materialistyczną - katolicką org. religijną; mało tego, to jeszcze wbrew samemu, w znacznej części, jeszcze nieświadomemu, ogłupianemu, ciemnemu społeczeństwu.

To dzięki tej Redakcji - jej odwadze, determinacji, wytrwałości, rzetelności - zwiększa się poziom wiedzy, setki tysięcy Polaków zaczyna myśleć, jest bardziej świadomych (zamiast tylko słuchać i służyć – być wykorzystywanym), wyzwolonych od destrukcyjnego wpływu tej organizacji i czas wyzwolenia naszego kraju się zbliża. Nie ma nikogo w współczesnych dziejach naszego kraju, kto by tak przysłużył się społeczeństwu!

Do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze to, iż założycielem tego pisma - i to wyłącznie z własnych pieniędzy (w dodatku wszyscy mu to odradzali, w tym wieszcząc tego jak najgorszy koniec), oszczędności życia - jest jego Redaktor Naczelny P. Roman Kotliński. Mało tego, założył jeszcze i finansowo wsparł partię polityczną, która ma w swoim programie stworzenie normalnego, a nie np. wyznaniowego, państwa; społeczeństwa światłego, a nie ciemnego; kraju nowoczesnego i zamożnego, a nie zacofanego i biednego.

I jakby tego wszystkiego było mało dodać trzeba fakt niesamowitej przemiany Tego Człowieka. Otóż Ten obecnie światły człowiek był kiedyś członkiem katolickiej organizacji religijnej w randze księdza. Jednak gdy poznał tą organizację od środka, poczuł jej moralny ferment, doszło do jego przebudzenia po religijnym, stadnym zamroczeniu i osiągnął wyższy stan świadomości – opuścił tą zbrukaną wszelkimi możliwymi niegodziwościami (a w przeszłości najgorszymi zbrodniami i innymi potwornościami) organizację, i zaczął, zamiast ogłupiać, zatruwać ludzkie umysły, ludzi uświadamiać, wyzwalać; z trwacza stał się osobą aktywną – pozytywnie zmieniającą rzeczywistość; z naśladowcy stał się odkrywcą; z osobnika aspołecznego, ociemniacza, stał się osobą prospołeczną, uświadamiającą; z trybiku destrukcyjnej machiny, powstrzymującym ją hamulcem (a już niedługo - gdy partia RACJA będzie wreszcie mogła w pełni działać - inicjatorem i współbudowniczym normalnych warunków życia, rozwoju)! To Heros!

 

To i tak nie przedstawia wszystkich zasług, uporu, determinacji, poświęcenia, a mimo to, jak zapewne P. przyznają, aż nadto spełnia znamiona wybitnych zasług, bohaterstwa (a starczyłoby tego dla dużo większej grupy osób) tych wybitnych, światłych ludzi. W związku z powyższym wnoszę, jak na początku, o uhonorowanie te znamienite osoby tą zaszczytną Nagrodą (i niech będzie to wskazówką dla innych, a nasze społeczeństwo potrzebuje tego jak mało które).

Nie bez znaczenia jest fakt, iż znaczna część środków z Nagrody zostanie przeznaczona na dalszą opisaną działalność (opisany Kandydat, Red. Naczelny wielokrotnie wspierał finansowo założoną przez siebie Antyklerykalną Partię Postępu RACJĘ (a obecnie, po zmianie nazwy, jest to RACJA Polskiej Lewicy); niestety zabrało pieniędzy na kampanię w wyborach do parlamentu w 2007 r., stąd Partia weźmie udział dopiero w następnych. Prosimy o pomoc w wyzwoleniu ciemnych mas, naszego kraju spod ucisku, wyzysku najpazerniejszej, najzachłanniejszej, destrukcyjnej, pasożytniczej katolickiej organizacji religijnej; a Nagroda Nobla bardziej unaoczni naszemu społeczeństwu, oraz pokaże światu, rodzaj i skalę problemu, doda odwagi, zapału, wzmocni, da mobilizujący przykład).

 

                                                                                                                                                                                             Z poważaniem Piotr Kołodyński

 

PS

Na koniec, by dać wykazać, uzmysłowić, przedstawić, dać obraz, choć częściowy ogrom pracy, wkładu, poświęcenia, wytrwałości, rzetelności i odwagi opisanych ludzi, mam nadzieję kandydatów, proponuję przeczytać moje internetowe pismo, które stanowi jakby skrót, przegląd Ich działalności (choć jego większą część stanowią materiały z tyg. „FiM” to i tak jest to mniej 1 procent objętości wszystkich numerów jakie zostały wydane).

 

 

WZYWAM WSZELKIE INSTYTUCJE, OSOBY ŚWIATŁE, PRAWE, POSTĘPOWE, O WYŻSZYM POZIOMIE ŚWIADOMOŚCI, MAJĄCE NA SERCU DOBRO NASZEGO KRAJU; UZNAJĄCYCH, IŻ ZA KONSTRUKTYWNE POŚWIĘCENIE SIĘ, CIĘŻKĄ PRACĘ, PRZYSŁUŻENIE NARODOWI, NALEŻY SIĘ UZNANIE, NAGRODA, DO POPARCIA KANDYDATÓW (proszę nie liczyć nie tylko na poparcie, ale nawet zrozumienie wielu środowisk w Polsce – co już wyjaśnia sytuację w naszym opanowanym przez katolicką organizacje religijną i ich klakierów, wyznaniowym państwie).

 

Prawo do zgłaszania kandydatów (utworzenia Komitetu Inicjującego Nominację, do wysyłania - w języku angielskim - Listów Nominacyjnych (jeśli spełniły wymogi stają się Nominatorami)) mają sami członkowie akademii, obecni i byli członkowie Komitetów Noblowskich oraz doradcy Instytutu Noblowskiego, a także instytucje podobnego typu z zagranicy, profesorowie prawa, politologii, historii i filozofii, historii literatury i filologii różnych światowych uniwersytetów, docenci i adiunkci, prezesi PEN Clubów i organizacji pisarskich reprezentatywnych dla swego kraju, byli i aktualni członkowie parlamentów i rządów oraz członkowie Unii Międzyparlamentarnej, członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego, członkowie Stałego Międzynarodowego Biura Pokoju i Instytutu Prawa Międzynarodowego, oraz wszyscy, którzy otrzymali Nagrodę Nobla (zgłoszenie samemu swojej kandydatury powoduje automatyczną dyskwalifikację).

 

LISTY NOMINACYJNE WYSYŁAĆ NALEŻY DO KOMITETU NOBLOWSKIEGO W NORWEGII (a Listy Wspierające najlepiej do Komitetu Inicjującego Nominację):

Professor Geir Lundestad

The Director

of The Norwegian Nobel Institute

Drammensveien 19

NO 0255 OSLO

NORWEGIA

faks: +47-22/129-310

 

 

MY NIŻEJ WYMIENIENI W PEŁNI POPIERAMY WW. KANDYDATÓW, UTOŻSAMIAMY SIĘ Z PRZESŁANIEM PISMA, DO ZASZCZYTNEJ NAGRODY NOBLA

Lista popierających (proszę podawać wszelkie dane umożliwiające identyfikację oraz kontakt):

1.

Redaktor Piotr Kołodyński   

Skr. 904, 00-950 W-wa 1

Tel. 0 608 174 362

wolnyswiat@op.pl

wolnyswiat@wolnyswiat.pl

( www.wolnyswiat.pl )

 

2.